0  produkt
Košík je prázdny

Pri behu aplikácie sa vyskytla nasledujúca chyba

Invalid column name 'SipPrice'. ======= SQL ======= Select Top 1000 StiId, StiCode, StiPartNo, StiPLName, StiYSitId, dbo.fHookGift(StoItem.StiId,0) As [StiYSttId], StiRank, StiXSisId, Coalesce(Sis.UsdTagI, SisB.UsdTagI, 0) As [StiSisColor], Coalesce(CHAR(Sis.UsdType), CHAR(SisB.UsdType), '') As [StiSisChar], Manufacturer.ScaCode As [ManufactScaCode], Manufacturer.ScaName As [ManufactScaName], Coalesce(StoItem.StiQtyMinI,SCategorySys.ScsQtyMinI,0) As [StiQtyMinI], Coalesce(StoItem.StiQtyMaxI,SCategorySys.ScsQtyMaxI,999999.999) As [StiQtyMaxI], Coalesce(StoItem.StiAvail,SCategorySys.ScsAvail) As [StiAvail], TaxRate, StiOrdCus, StiOrdCusI, StiNonDivQty, StiSirOffer, SipPrcHideI, StrSortMin As SptSort, StiQtyFreeQud_1, StiQtyFreeQud_28, StiQtyFreeQud_10, StiQtyFreeQud_36, StiQtyFreeQud_26, StiQtyFreeQud_14, StiQtyFreeQud_32, StiQtyFreeQud_19, StiQtyFreeQud_16, StiQtyFreeQud_24, StiQtyFree, Convert(bit, Case When DataLength(StiPLPict) > 0 Then 1 Else 0 End) As [StiPLPictHas], StiPLNote, SixQtyI, StiPrcRef As RefPrc, StiPrcRef2 As RefPrc2, StiRateRef As RefRate, StiRateRef2 AS RefRate2, TaxRate As RefTaxRate, TaxRate As RefTaxRate2 From StoItem With (NoLock) Join SCategory Manufacturer With (NoLock) On (StiScaId=ScaId) Join SCategorySys With (NoLock) On (StiScaId=ScsScaId) Left Join Tax With (NoLock) On (StiTaxId=Tax.TaxId) Left Join UsrDes Sis With (NOLOCK) On (StoItem.StiXSisId = Sis.UsdTabId AND Sis.UsdKind = 6) Left Join UsrDes SisB With (NOLOCK) On (Case When StoItem.StiSL <> 0 Then -1 When StoItem.StiPL <> 0 Then -2 Else 0 End = SisB.UsdTabId AND SisB.UsdKind = 6) Join( Select SptStiId AS StrStiIdMin, MIN(CONVERT(char(18), RTRIM(StrSort) + REPLICATE('0', 18)) + RIGHT(REPLICATE('0', 10) + CONVERT(varchar(10), SptSort), 10)) AS StrSortMin From StoItemPreT SptE With(NOLOCK) Join StoItem StiE With(NOLOCK) On StiE.StiId = SptE.SptStiId And StiE.StiHide = 0 And StiE.StiHideI = 0 Join SPresentTree StrE With(NOLOCK) On SptE.SptStrId = StrE.StrId Where StrE.StrType = 4 And StrE.StrSort Like '600%' And Not Exists(Select Top 1 * From SPresentTree StrUp With(NOLOCK) Where StrUp.StrType = StrE.StrType And StrUp.StrSort In(Left(StrE.StrSort, 3), Left(StrE.StrSort, 6), Left(StrE.StrSort, 9), Left(StrE.StrSort, 12), Left(StrE.StrSort, 15), Left(StrE.StrSort, 18)) And (StrUp.StrHide = 1 Or StrUp.StrHideI = 1)) Group By SptStiId ) StrMin On StoItem.StiId = StrStiIdMin Left Join( Select StxStiId As QtyFree_StiId, Sum(Case When StoXQudId = 1 Then StxQty-StxBlock-StxDamag-StxProc-StxResCop Else 0 End) As StiQtyFreeQud_1, Sum(Case When StoXQudId = 28 Then StxQty-StxBlock-StxDamag-StxProc-StxResCop Else 0 End) As StiQtyFreeQud_28, Sum(Case When StoXQudId = 10 Then StxQty-StxBlock-StxDamag-StxProc-StxResCop Else 0 End) As StiQtyFreeQud_10, Sum(Case When StoXQudId = 36 Then StxQty-StxBlock-StxDamag-StxProc-StxResCop Else 0 End) As StiQtyFreeQud_36, Sum(Case When StoXQudId = 26 Then StxQty-StxBlock-StxDamag-StxProc-StxResCop Else 0 End) As StiQtyFreeQud_26, Sum(Case When StoXQudId = 14 Then StxQty-StxBlock-StxDamag-StxProc-StxResCop Else 0 End) As StiQtyFreeQud_14, Sum(Case When StoXQudId = 32 Then StxQty-StxBlock-StxDamag-StxProc-StxResCop Else 0 End) As StiQtyFreeQud_32, Sum(Case When StoXQudId = 19 Then StxQty-StxBlock-StxDamag-StxProc-StxResCop Else 0 End) As StiQtyFreeQud_19, Sum(Case When StoXQudId = 16 Then StxQty-StxBlock-StxDamag-StxProc-StxResCop Else 0 End) As StiQtyFreeQud_16, Sum(Case When StoXQudId = 24 Then StxQty-StxBlock-StxDamag-StxProc-StxResCop Else 0 End) As StiQtyFreeQud_24, Sum(StxQty-StxBlock-StxDamag-StxProc-StxResCop) As StiQtyFree From StoreX With(NoLock) Join Store With(NoLock) On StxStoId = StoId Where StxQty-StxBlock-StxDamag-StxProc-StxResCop > 0 And StxStoId In(3,29,33,35,38,43,45,47,51,55,67,68,69,70,71,72,73,74,76) Group By StxStiId) As QtyFree On StiId = QtyFree_StiId Join StoItemPrice With (NoLock) On (StiId=SipStiId) Left Join StoItemX With(NoLock) On (StiId=SixStiId) Where ((StiPLName Like '%ipad%' Collate SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS ) And (StiCode Like '%mpap%') And (StiXSisId=1) And (StiHideI=0) And (CharIndex(',1,', ',' + StoItem.StiHideIList + ',') = 0) And (StiHide=0) And ((SipPrcHideI>0) Or (SipPrice3>0)) And (Exists(Select Top 1 * From StoItemPreT With(NoLock) Where SptStiId = StiId And SptStrType In (4)))) And ((not exists(select top 1 1 from StoItemPreT with (nolock) join SPresentTree with (nolock) on (SptStrId = StrID) where StrTrash = 1 and StrType in(1,2) and StrHide = 0 and SptStiId = StiId and StiPL = 0) AND ( not exists( select count(*) Cnt, sum(case when B.CpsId is null then 1 else 0 end) CntNN from ConParSet A with (nolock) join Contact D with (nolock) on (D.ConId=0 and D.ConType<>3) left join Contact C with (nolock) on (D.ConComId=C.ConComId and C.ConType=2) left join ConParSet B with (nolock) on (A.CpsCpvId=B.CpsCpvId and B.CpsCpaId=1325 and B.CpsConId=C.ConId) where A.CpsConId=StiId and A.CpsCpaId=1324 and case when 0=0 then 1 else coalesce(D.ConXAppId,0) end<>1 having count(*)=sum(case when B.CpsId is null then 1 else 0 end) ) and not exists (select 1 from Contact D with (nolock) join Contact C with (nolock) on (D.ConComId=C.ConComId and C.ConType=2) join ConParSet B with (nolock) on ( B.CpsCpaId=1327 and B.CpsConId=C.ConId) join ConParSet A with (nolock) on ( A.CpsCpaId=1326 and A.CpsConId=StiId and A.CpsCpvId=B.CpsCpvId ) where D.ConId=0 and D.ConType<>3 and case when 0=0 then 1 else coalesce(D.ConXAppId,0) end<>1) ))) Order By SipPrice
 

K prevádzke nášho webu www.istores.sk využívame takzvané cookies. Cookies sú súbory slúžiace na prispôsobenie obsahu webu, na meranie jeho funkčnosti a všeobecne na zaistenie vašej maximálnej spokojnosti. Používaním tohto webu súhlasíte so spôsobom, akým s cookies nakladáme. Viac info...